DIGITAAL BELGIË

Strategie rond duurzaamheid?

Een must voor Proximus

Het beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maakt integraal deel uit van het beheer van een moderne onderneming. In een wereld in volle evolutie heeft Proximus er al heel vroeg voor gekozen zich te engageren voor meer digitale inclusie en meer duurzaamheid. Vandaag legt Proximus zichzelf ambitieuze doelstellingen op om dit maatschappelijk engagement elke dag opnieuw te bevestigen.

Als grote economische speler in België heeft Proximus zijn rol van maatschappelijk verantwoorde onderneming altijd gespeeld, zowel op het vlak van onderwijs, milieu, als steun aan de gemeenschappen. Gaandeweg is het CSR-beleid (Corporate Social Responsibility) van Proximus geëvolueerd en vanaf 2018 werd het volledig herzien. Vanaf dan paste het bedrijf een meer globale benadering toe, waarmee het een volledige duurzaamheidsstrategie kon uitstippelen. Een woordje uitleg. Is Proximus een echte voorloper inzake duurzaamheidsstrategie? Xavier Dekeuleneer: “Al tien jaar is Proximus bezig met het uitstippelen en uitvoeren van een CSR-beleid. Wij zijn zelfs een referentie bij de operatoren in Europa. Begin 2019 hebben wij onze nieuwe duurzaamheidsstrategie gelanceerd, die gebouwd is rond vier strategische domeinen. In maart 2020 heeft onze CEO Guillaume Boutin zijn nieuwe strategische visie van de onderneming voor de periode 2020-2022 voorgesteld. Eén van die vier pijlers heeft betrekking op duurzaamheid en een andere pijler bevordert digitale inclusie. Wat hier opmerkelijk is, is dat duurzaamheid en de wil om een positieve impact te hebben op de samenleving integraal deel uitmaken van het groeiplan van de onderneming.” Philippe Deconinck: “Inzake de strijd tegen de klimaatverandering zijn wij ook helemaal mee. Proximus is vandaag koolstofneutraal voor zijn eigen activiteiten. Wij werden door het CDP beloond voor onze acties in de strijd tegen de klimaatopwarming en de vermindering van onze uitstoot.” CDP is een liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's belonen om hun milieu-inspanningen. Wat zijn uw voornaamste doelstellingen inzake de duurzaamheidsstrategie van de onderneming? Xavier: “Proximus wil elke dag bijdragen tot een inclusief, digitaal, veilig, duurzaam en welvarend België. Wij vertrekken vanuit deze ambitie om te bouwen aan onze duurzaamheidsstrategie, die rust op vier pijlers: een beter digitaal leven mogelijk maken, ons bekommeren om onze ontvangende partijen (klanten, leveranciers, werknemers), bijdragen tot de samenleving en onze planeet respecteren.”

XAVIER DEKEULENEER

is ingenieur elektronica en telecommunicatie en CSR -manager bij Proximus. Hij begon zijn loopbaan in 1998 bij Belgacom Mobile, waar hij werkte aan de uitrol van het mobiele netwerk. Hij heeft de nieuwe CSR-dienst, die in 2008 door Belgacom in het leven werd geroepen, geïntegreerd en werd er in 2013 de verantwoordelijke van.


“Bijdragen tot de samenleving is investeren in digitale inclusie. Iedereen digitaal.”
Xavier Dekeuleneer

Wat verstaat u onder een beter digitaal leven? Xavier: “Door elke dag onze netwerken te verbeteren, door innoverende oplossingen uit te werken, met name voor alles wat ‘smart’ is (smart mobility, smart cities, smart energy), reiken wij oplossingen aan die ons in staat stellen beter te leven en efficiënter te werken. Beter leven, dat betekent ook zich inzetten voor een veiliger digitale samenleving. Zo hebben wij bijvoorbeeld al bijna 10 jaar een sterk partnerschap met Child Focus om de kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar bewust te maken van een veilig en verantwoord gebruik van internet. Twee keer per jaar gaan vrijwilligers van Proximus in scholen spreken over deze problematiek. Op die manier worden elk jaar minstens 10.000 kinderen bewust gesensibiliseerd.” Worden alle ontvangende partijen betrokken bij uw duurzaamheidsstrategie? Xavier: “Ze worden betrokken bij het duurzaamheidsbeleid: Klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, beleggers, media, overheden, opinieleiders en gemeenschappen. Het idee is een gestructureerde dialoog tot stand te brengen met al onze ontvangende partijen om er zeker van te zijn dat we hun bezorgdheden, hun noden, wat belangrijk is voor hen goed begrijpen. Op basis van hun antwoorden zullen wij onze strategieën, onze producten, onze diensten en onze technologieën verbeteren zodat wij relevant blijven voor elke ontvangende partij. Door permanent in dialoog te staan met de klant kunnen wij zijn ervaring verbeteren en hem tegelijkertijd een verantwoorde marketing voorstellen. Wij hebben trouwens ‘The voice of the customer’ ontwikkeld, een opvolgingsprogramma met onze klanten om onze diensten en onze procedures te verbeteren aan de hand van hun feedback. Wat onze werknemers betreft, is het cruciaal hen te begeleiden bij de transformatie van de onderneming. Dat gebeurt via opleidingen om hun digitale competenties aan te scherpen, via een gezonde en veilige werkomgeving, maar ook via diversiteit binnen de verschillende groepen.” Philippe: “Wat onze bevoorradingsketen betreft, werken wij met meer dan 4.000 leveranciers en respecteren wij ambitieuze sociale en milieunormen. Vandaag staat in 100% van onze contracten met onze leveranciers een duurzaamheidsclausule die moet worden nageleefd op het vlak van samenleving, ethiek en milieu. Wij houden regelmatig audits om de naleving van deze normen te controleren.”

PHILIPPE DECONINCK is CSR-manager Environment bij Proximus en ingenieur elektromechanica. Nadat hij in 1995 bij Belgacom begon te werken, heeft hij verscheidene functies bekleed in de logistiek, de aankoop, de e-business en de customer service. In 2010 kwam hij aan het hoofd te staan van de afdeling milieuduurzaamheid van Proximus.


Hoe draagt dit duurzame engagement van Proximus bij tot het dagelijks leven van de Belgen? Xavier: Ons engagement is de Belgische digitale samenleving voor iedereen toegankelijk te maken. Daarvoor is onder andere digitaal onderwijs nodig. In het kader daarvan richten wij ons op verscheidene belangrijke doelgroepen. Om te beginnen jonge, weinig geschoolde werkzoekenden. Door samen te werken met MolenGeek en School 19 in Brussel of met Technobel in Wallonië dragen wij ons steentje bij tot de opleiding van jongeren. En dit op vlak van programmeren en in de beroepen van de nieuwe technologieën. Zo helpen we hen makkelijker werk te vinden. En dan zijn er de senioren. Veilig surfen en sociale media gebruiken is niet altijd makkelijk. Daarom hebben wij het programma ‘diggit’ gelanceerd om kinderen, in de vorm van een wedstrijd, aan te zetten hun kennis van het web te delen met ouderen. Ook mensen met een beperking zijn een prioriteit. Het internet helpt hen in hun dagelijks leven, op voorwaarde dat de apparaten toegankelijk zijn. Daarom laten wij onze smartphones en tablets uittesten door een panel van mensen met een beperking. Zo zijn wij er zeker van dat deze apparaten beantwoorden aan hun specifieke behoeften. Hetzelfde doen wij voor al onze websites, onze applicaties zoals MyProximus en ons tv-platform Pickx.” Levert u ook een bijdrage aan een beter leven in de ziekenhuizen en op het gebied van hulp aan personen? Xavier: “Digitale inclusie, dat gaat ook over langdurig zieke kinderen. Onze partners Bednet en Take Off hebben een systeem van videoconferencing ontwikkeld waarmee ze contact kunnen houden met hun klasgenootjes en de lessen op afstand kunnen volgen. Wij bieden financiële steun en zorgen voor een gratis aansluiting. Ten slotte wil ik hulde brengen aan onze medewerkers die zich elke dag vrijwillig inzetten om werkzoekenden en studenten te begeleiden of maaltijden te bezorgen aan de daklozen en migranten in de buurt van onze kantoren. Ons maatschappelijk engagement is echt veelzijdig en essentieel.”

“TEGEN 2030 WIL PROXIMUS EEN ‘NETTO-POSITIEVE ONDERNEMING’ EN EEN ECHTE CIRCULAIRE ONDERNEMING ZIJN.”

Philippe Deconinck

“De duurzaamheidscriteria van een onderneming tellen steeds meer mee in de keuze van de klanten, toekomstige collega’s en investeerders.”
Xavier Dekeuleneer

Heeft Proximus ook ambitieuze milieudoelstellingen? Philippe: “Sinds 2016 zijn wij een koolstofneutrale onderneming voor de activiteiten die rechtstreeks onder onze controle staan. Wij hebben onze ambitie om een koolstofneutrale onderneming te zijn naar boven bijgesteld om een netto positieve bijdrage te behalen in 2030. Nog steeds tegen 2030 willen wij ook een echte deelonderneming zijn. Wij hebben een gedetailleerd stappenplan uitgewerkt om, vanaf vandaag, onze werkwijzen en bevoorradingskanalen op een andere manier te herdefiniëren. In deze context spelen onze leveranciers, zoals ik reeds heb aangehaald, een sleutelrol door vanaf nu deze versterkte duurzaamheidscriteria toe te passen.” Waarom is het voor een onderneming als Proximus belangrijk zich op die weg te engageren? Philippe: “De klimaatverandering is een groot maatschappelijk probleem. Als toonaangevende speler in de markt, willen wij het voorbeeld geven door onze negatieve impact op het milieu nog verder te verminderen. Ook bij de beleggers en bij onze klanten wordt de roep daarom steeds sterker. Onze klanten gedragen zich tegenover ons zoals wij ons gedragen tegenover onze leveranciers, en gelijk hebben ze.”

“DE WERELD IS AAN HET VERANDEREN EN DUS MOETEN WIJ MEE VERANDEREN.”

Philippe Deconinck

Met onze duurzaamheidsstrategie dragen wij bij tot een inclusief, digitaal, veilig, duurzaam en welvarend België. Om deze doelstelling te bereiken, nemen wij initiatieven op vier strategische domeinen.